Skip navigation

COVID-19: Oromo

Odeeffannoo Waa’ee KOVID-19 (COVID-19)

Daandii Bilbilaa

Gargaarsa uffataa, maallaqaa, nyaataa, wallaansaa fayyaa, meeshaalee wallaansaa fi qoricha (qorsa ykn daawaa) argachuuf daandii gargaarsaa Hennepin Kaawuntii kan namoota KOVID-19 (COVID-19) hubamanii bilbiluun gargaarsa argachuun ni dandaa’ama.

  • 612-348-3000

Mudannoo loogii ykn qoodamsaa gabaasuuf daandii gargaarsaa Damee Mirga Namoomaa Minnesotaaf bilbili:

  • 1-833-454-0148
  • 8:00 w.d. (a.m.) to 4:30 w.b. (p.m.)
  • Wiixataa hanga Jimataa

Marsariitii (Weebsaayitii)

Odeefannoon waa’ee KOVID-19 (COVID-19) fuula-marsariitii Seattle King County irra Afaan Oromoon jira

Maxxansaalee

Dirree Hawaasaa

Maxxansaaleen dirree hawaasaa Hennepin Kaawuntii dhaa akkasuma odeeffannoo afaan garaa-garaatti hiikaman ni dhi’eessu. Kara kana nu quunamaa:

Top