Skip navigation

COVID-19: Hmoob

Cov ntaub ntawv txog tus kabmob COVID-19

Xovtooj

Pab khaub ncaws hnav, nyiaj txiag, khoom noj haus, kev kuaj mob nkeeg thiab tej khoom siv rau kev mob nkeeg, los yog tshuaj noj. Hu rau Hennepin County tus xovtooj pab cov neeg tau raug tus kabmob COVID-19 nov.

  • 612-348-3000

Xav qhia txog kev ntxub ntxaug hais lus saib tsis tau lwm tus hu rau Minnesota Department of Human Rights helpline:

  • 1-833-454-0148
  • 8 teev sawv ntxov txog 4 teev 30 tsaus ntuj
  • Hnub Monday txog Friday

Nyob rau saum huab cua

Minnesota Department of Health page about COVID-19 in Hmong

Cov duab yeeb yajkiab

Saib TV

TPT Coronavirus: An Almanac Special in Hmong

Ntau ntawv luam tawm

Chaw ua si thiab chaw taug ke puav leej qhib dawb rau nej mus ncig tsuas yog hais tias nej nyob kom sib nrug deb li ntawm 6fij raws li txoj cai. Saib ob daim ntawv nyob rau hauv qab no thiaj li yuav paub meej:

Kev sibcuag saum huab cua

Hennepin County muaj cov ntaub ntawv txhais ua koj hom lus nyob rau sau huab cua. Tuaj ntsib peb rau ntawm:

Open all

Muaj kev xaiv ntau yam txog kev pab nyob rau ntawm koj lub zejzog raws li nram qab no. Mus saib Hennepin County community resources webpage yog xav paub kom meej tshaj nov.

Pabcuam rau Nyiaj txiag

Minnesota pob nyiaj poob haujlwm

Muaj cov ntaub ntawv hais txog feem koj yuav tau cov nyiaj poob hauj lwm thiab yuav thov li cas. Mus saib tau rau ntawm Minnesota Unemployment Insurance site hais ua lus Hmoob.

Khoom noj haus

Minneapolis cov tsev kawm ntawv luam

Muaj zaub mov pub dawv rau nej tuaj nqa txhua lub as thiv rau cov menyuam qis tshaj li 18 xyoo nyob rau qee thaj tsam hauv nroog Minneapolis. Mus saib Minneapolis cov tsev kawm ntawv luam hais ua lus Hmoob

Kev ntxub ntxaug

Minnesota Human Rights Department

Tus xovtooj no tsim los pab tiv thaiv cov neeg nyob xeev Minnesota. Qhov ntawv yuav ua rau cov neeg pom thiab ua pov thawj rau cov raug ntxub ntxaug los sis, tsis ncaj ncees tshwm sim rau lawv hu qhia rau Minnesota Department of Human Rights. 1-833-454-0148.

Kev kawm

Twin Cities Public Television (TPT)

Qhov chaw muaj ntau yam txog kev kawm thiab kev pabcuam

Mus saib Twin Cities Public Television (TPT) hais ua lus Hmoob

Muaj kev ntxhov siab puas hlwb

Walk in Counseling Center

Mus ntsib cov kws kawm tawm los pab rau cov neeg muaj kev ntxhov siab. Pab daws teebmeem kev nyuaj siab pub dawb nyob rau hauv xovtooj los sis teem caij sib tham pom ntsej muag. Hais lus Hmoob los sis lus Mev hu rau (612) 870-0565, nias tus lej 3 rau Hmoob kaw lus thiab tso koj tus xovtooj hu rov qab. Mus ntsib cov kws kawm tawm los pab hais ua lus Asmisliskas

Minnesota Department of Commerce

Lub tuam txhab no tau muab cov cai tawm tshiab los luam tawm pab rau cov lagluam, tswv tsev, neeg yuav vajtse thiab cov neeg xauj vajtse nyob kom lawv to taub zoo txog cov kauj ruam lawv thiaj li yuav paub mus hais rau lawv lub tuam txhab tuav pov hwm them nyiaj rau lawv.

Open all
Top